COOKIE POLICY

1. DEFINITIONS
1.1. Data Controller – OASIS DIAGNOSTICS spółka akcyjna with its registered office in Warsaw (8/10 Czerska Street, suite 313, 00-732 Warsaw Poland) entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for Łódź-Śródmieście in Łódź, XX Commercial Division of the National Court Register under KRS number 0000714713, National Business Registry Number (REGON): 369336270, Taxpayer Identification Number (NIP): 7312059969.
1.2. Cookies – IT data, small text files saved by the websites you visit and stored on the Device through which you use the Data Controller’s Website. The information contained in cookies is necessary for the website to function properly, while these files are encrypted to prevent unauthorised access. The information collected in cookies can be read by the Data Controller and its contractors (for technical reasons).
1.3. Device – an electronic device through which you access the Data Controller’s Website.
1.4. Website – www.oasis-diagnostics.com including sub-pages.
1.5. User – any visitor to the Website.

2. USE OF COOKIES
2.1. The Data Controller uses Cookies via the Website.
2.2. Cookies are only used within the scope of the User’s consent.
2.3. The information collected from Cookies is used for the proper optimisation of the Website, as well as for statistical and advertising purposes.
2.4. Cookies record the Website User’s activity by recognising the Device, so that the Website is displayed in a way optimised to the individual User’s preferences.
2.5. The solutions used on the Website are safe for the Devices of Users using the Data Controller’s Website. It is not possible for dangerous or malicious software to enter User Devices.
2.6. The Data Controller uses two types of Cookies: Session cookies: these are files that are stored on the User’s Device and remain there until the User leaves the website or finishes shutting down the Internet browser. The stored information is then permanently deleted from the Device’s memory. The mechanism of session Cookies does not allow any personal data or any confidential information to be collected from the User’s Device;
b) Persistent cookies: these are stored on the User’s Device and remain there until deleted. Files of this type remain on the User’s Device for the time specified in the file parameters or until they are manually deleted by the User. Ending the session of a particular browser or switching off the Device does not remove them from the Device. The mechanism of persistent Cookies does not allow any personal data or any confidential information to be collected from the User’s Device;
2.7. With regard to the source of the Cookies data, the Data Controller uses:
a) First-party cookies: files generated by the website and placed on it by the Data Controller (example: essential);
b) Third-party cookies: this is information originating from external servers, e.g. advertising, navigation providers (maps or search engines). These types of files allow for the evaluation of the effectiveness of advertising activities and the design of related activities according to the User’s preferences (for example: analytical).
2.8. Cookies are divided according to their function on the Website:

  • Basic cookies – installed once the User has consented via the settings of the software installed on the device. Basic cookies include:
  • Technical/essential cookies – cookies which are essential for the proper functioning of the Website, including: for the correct display of the Website depending on the Device the User is using or the settings of that device; for the adaptation of content on the Website which is technically relevant for the functioning of the Website (e.g. the language of the Website); for remembering whether the user has consented to the display of certain content;
  • Analytical cookies – cookies used to measure the effectiveness of our marketing activities without identifying your personal data and to improve the functioning of our Website, including for the purpose of: researching statistics on Website traffic and verifying the source of traffic (so-called redirection directions); detecting misuse of Website traffic (e.g. artificial Internet traffic – bots); measuring the effectiveness of actions carried out on behalf of the Data Controller, e.g. in the Google advertising network, on external websites;

2.9. The User can delete cookies from the browser at any time and prevent them from being reinstalled.

3. WAYS OF DEFINING THE CONDITIONS FOR STORING OR ACCESSING COOKIES
3.1. The User has the option to restrict or disable access to Cookies on their Device. If this option is used, the use of the Data Controller’s Website will be possible, except for functions that by their nature require Cookies.
3.2. The User may, independently and at any time, change their cookie settings, specifying the conditions for storing and accessing Cookies on the User’s Device.
3.3. The User can change the settings referred to above via the settings of his/her browser or via the configuration of the service. These settings can be changed in particular so as to block the automatic handling of Cookies in the settings of your Internet browser or to inform you each time they are placed on your Device. Detailed information on the possibility and handling of cookies is available in the settings of your software (web browser). Below you will find links to information on how to delete cookies in several of the most popular web browsers:
a)Google Chrome;
b) Mozilla Firefox;
c) Microsoft Edge
3.4. The User can delete Cookies at any time using the available functions in the Internet browser they are using.
3.5. Restricting the use of Cookies may affect some of the functionality available on the Data Controller’s Website.

4. DETAILED INFORMATION ON COOKIES

Cookie nameMode of operationSource of fileType and duration of use
_ga File responsible for the operation of Google Analytics

Exterlanl

https://analytics.google.com/

Analytical
Expiration period: 2 years
_fbpThe functionality is to store and track visits across websites.

External

Facebook

Marketing/Tracking
Expiration period: 6 months
_gat_UAThe functionality is to read and filter requests from bots.

External

Google Analytics

Functional
_gidThe functionality is to store and count pageviews.

External

Google Analytics

Statistics
Expiration period:
1 day
PHPSESSIDThe functionality is to provide functions across pages.

External

PHP

Functional
Store data: none
NIDThe functionality is to provide ad delivery or retargeting, store user preferences.

External

Google Ads Optimization

Marketing/Tracking
Expiration period: 6 months
Stored data: user ID

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1. DEFINICJE.

1.1.  Administrator – OASIS DIAGNOSTICS Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (ul. Czerska 8/10 lokal 313, 00-732 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000714713, REGON: 369336270, NIP: 7312059969.
1.2.  Cookies – dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane przez strony internetowe, które odwiedzasz i przechowywane na Urządzeniach, za pośrednictwem których korzystasz ze Strony internetowej Administratora. Informacje zawarte w plikach cookies są niezbędne, aby strona działała prawidłowo, przy czym pliki te są zaszyfrowane, co uniemożliwia udostępnienie plików osobom nieupoważnionym. Informacje zebrane w plikach cookie może odczytać Administrator oraz jego kontrahenci (ze względów technicznych).
1.3.  Urządzenie – elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego uzyskujesz dostęp do strony internetowej Administratora.
1.4.  Strona internetowa – www.oasis-diagnostics.com wraz z podstronami.
1.5.  Użytkownik – każda osoba odwiedzająca Stronę internetową.

 

2. STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES
2.1.  Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki Cookies.
2.2.  Pliki Cookies są wykorzystywane jedynie w zakresie wyrażonych na nie zgód przez Użytkownika.
2.3.  Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celach właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych oraz reklamowych.
2.4.  Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej rozpoznając Urządzenie, dzięki czemu strona internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do indywidualnych preferencji Użytkownika.
2.5.  Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników korzystających ze strony internetowej Administratora. Nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników niebezpiecznego lub złośliwego oprogramowania.
2.6.  Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
a) Cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu opuszczenia strony internetowej lub zakończenia wyłączenia przeglądarki internetowej. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
b) Cookies stałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Pliki tego typu pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia. Mechanizm Cookies stałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

2.7. ZewzględunaźródłopochodzeniadanychplikówCookiesAdministratorkorzystaz:
a) Cookies własnych: pliki generowane przez stronę oraz na niej umieszczane przez Administratora (przykładowo: niezbędne);
b) Cookies podmiotów zewnętrznych: to informacje pochodzące z zewnętrznych serwerów, np. reklamowych, dostawców usług nawigacyjnych (mapy lub wyszukiwarki). Tego typu pliki pozwalają na ocenę skuteczności działań reklamowych i projektowanie działań z tym związanych, zgodnie z preferencjami użytkownika (przykładowo: analityczne).
2.8. Pliki Cookies dzielą się ze względu na pełnioną przez nich funkcję na Stronie internetowej:

  • Cookies podstawowe – instalowane po wyrażeniu zgody przez użytkownika za pośrednictwem ustawień oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu. Do cookies podstawowych zalicza się:
  • Cookies techniczne/niezbędne – pliki niezbędne, w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej, w tym: zapewnienia prawidłowego wyświetlania się strony internetowej w zależności od urządzenia, z którego korzysta użytkownik lub ustawień tego urządzenia; dostosowanie treści na stronie, mających znaczenie techniczne dla działania strony (np. język strony); zapamiętania czy użytkownik wyraził zgodę na wyświetlanie niektórych treści;
  • Cookies analityczne – pliki służące mierzeniu efektywności podejmowanych przez nas działań marketingowych bez identyfikacji danych osobowych użytkowników oraz w celu ulepszania funkcjonowania naszej strony internetowej, w tym w celu: badania statystyk dotyczących ruchu na stronie oraz weryfikacji źródła ruchu (tzw. kierunki przekierowania); wykrywanie nadużyć w ruchu na stronie (np. sztuczny ruch internetowy – boty); mierzenie skuteczności akcji prowadzonych na rzecz Administratora np. w sieci reklamowej Google, na zewnętrznych stronach internetowych;

2.9. W każdej chwili użytkownik może usunąć pliki cookies z przeglądarki oraz uniemożliwić ich ponownej instalacji.

 

3. SPOSOBY OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPÓW DO COOKIES
3.1.  Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony internetowej Administratora będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
3.2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika.
3.3.  Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Poniżej znajdują się odnośniki do informacji dotyczących usuwania plików Cookies w kilku najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
a)Google Chrome;
b) Mozilla Firefox;
c) Microsoft Edge

3.4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
3.5.  Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora.

 

4. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PLIKACH COOKIES

Nazwa cookieSposób działaniaŹródło pochodzenia plikuRodzaj i czas wykorzystania
_ga Plik odpowiedzialny za funkcjonowanie narzędzia Google Analytics

Zewnętrzny

https://analytics.google.com/

Analityczne
Czas wykorzystywania:  2 lata
_fbpPlik odpowiedzialny za przechowywanie i śledzenie informacji o wizytach na stronie internetowej.

Zewnętrzny

Facebook

Marketingowe
Czas wykorzystywania:  
6 miesięcy
_gat_UAPlik odpowiedzialny za przechwytywanie i filtrowanie żądań od botów.

Zewnętrzny

Google Analytics

Funkcjonalne
_gidPlik odpowiedzialny za przechowywanie i zliczanie odwiedzin strony.

Zewnętrzny

Google Analytics

Statystyczne
Czas wykorzystywania:  
1 dzień
PHPSESSIDPlik odpowiedzialny za ustanowienia sesji użytkownika i przekazywania danych o stanie, w jakim użytkownik się znajduje.

Zewnętrzny

PHP

Funkcjonalne
Przechowywane dane: brak
Czas wykorzystywania: do czasu zamknięcia przeglądarki
NIDPlik odpowiedzialny za dostarczanie reklam oraz przechowywanie preferencji użytkownika.

Zewnętrzny

Google Ads Optimization

Marketingowe
Czas wykorzystywania:  
 6 miesięcy
Przechowywane dane: ID użytkownika